Privacy verklaring

By Kieke geeft veel om jou privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over het gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 16/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.
 

1. Persoonsgegevens:

By Kieke gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 1. Als je een bestelling plaatst, hebben we je naam, e-mailadres en afleveradres nodig om een factuur op te maken, je bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 2. Betaling van je bestelling verloopt via Ideal en wordt uitgevoerd door Mollie. (Met uitzondering van betalen bij afhalen of bank overboeking).
 3. Voor betaling via Mollie zijn je naam en betaalgegevens nodig. Betaling gebeurt via de beschermde omgeving van je eigen bank.
 4. Na de ontvangst van je bestelling ontvang je, namens By Kieke, éénmalig een e-mail (en eventueel nog één keer een herinnering). Voor deze handeling ontvangt By Kieke alleen je naam en e-mail adres voor het versturen van deze e-mail.
 5. Gegevens over het gebruik van de site en de feedback die ik krijg van bezoekers helpen mij om de site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Feedback kun je geven door een e-mail te sturen naar info@by-kieke.nl
 6. Als je reageert op een actie of prijsvraag, vraag ik je naam en e-mailadres. Deze gegevens heb ik nodig om de actie uit te voeren en de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op de marketingacties te meten. Ook heb ik voor het versturen van de prijzen aan de winnaars of eventuele actieproducten de adresgegevens nodig.
 7. Voor het adverteren op Facebook en Instagram maak ik gebruik van de gegevens (land, geslacht, leeftijd) die over jou bekend zijn bij Facebook en Instagram. Deze gegevens helpen mij om de advertentie te laten zien aan die personen voor wie mijn producten interessant zijn. Deze gegevens zijn algemeen en niet terug te leiden tot jou als persoon.

2. Samenwerking met derde partijen

By Kieke werkt samen met de volgende partijen:

 1. By Kieke ontvangt je naam, adresgegevens en e-mail adres voor het versturen van je bestelling alsmede om je op de hoogte te houden via de track & trace. Omdat dit bedrijf zelf verantwoordelijk is voor het verwerken van jouw persoonsgegevens verwijs ik je graag naar de privacyverklaring van PostNL voor meer informatie.
 2. ls u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
 3. Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Omdat dit bedrijf zelf verantwoordelijk is voor het verwerken van jouw persoonsgegevens verwijs ik je graag naar de privacyverklaring van Mollie voor meer informatie. [https://www.mollie.com/nl/privacy]
 4. TheShopBuilder is de host van deze webstie. Alle gegevens die je via mijn website en webshop ter beschikking stelt worden opgeslagen op de servers van TheShopBuilder. TheShopBuilder heeft de benodigde beveilingstechnieken toegepast en het is de hen op grond van de verwerkingsovereenkomst verboden gegevens in te zien dan wel te verstrekken aan derde tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn. TheShopBuilder heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. TheShopBuilder is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

3. Doel van de gegevensverwerking.

Algemeen doel van de verwerking.

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij jou hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatische verzamelde gegevens.

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen (o.a. voor de belastingdiens) dienen wij facturen met (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Jouw gegevens inzien

Je hebt altijd het recht om de door By Kieke opgeslagen persoonlijke gegevens op te vragen, te corrigeren en/of te laten verwijderen. Stuur hiervoor een email met je verzoek naar info@by-kieke.nl. Via deze mail kun je ook contact opnemen als je bezwaar wil maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie.

Recht van bezwaar en overige rechten Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van By Kieke. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op via info@by-kieke.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Heb je een klacht over het gebruik van je persoonlijke gegevens door By Kieke en kom je er met mij niet uit? Dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datalek melding

Een datalek is een beveiligingsincident waarbij er sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Bij een datalek moeten persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet niet uit te sluiten zijn. In het geval van een dergelijke datalek zal ik mijn klanten hiervan ook op de hoogte stellen door middel van een e-mail.

Cookies

By Kieke gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorg ik er onder andere voor dat je bij een bezoek aan de website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de website dus een stuk prettiger.

4. Contactgegevens

By Kieke, de Tureluur 19, 8862 LD Harlingen
Voor vragen, opmerkingen of andere zaken ben ik telefonisch of via WhatsApp bereikbaar op werkdagen tot 17:00 via 06-28430804. Buiten deze tijden en bij niet telefonisch contact ben ik ook bereikbaar via: info@by-kieke.nl